רישיון לאירועים המוניים

 

אירוע המוני חד פעמי הינו אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי " הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף. לדוגמא: אירועים בפארקים, ברחבת בתי כנסת, בבריכה ברחובות בתחום המועצה וכדומה.

כל אירוע המוני חייב ברישיון עסק והליך הטיפול בקבלת הרישיון שונה, היות וההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר.

בקשה לאירוע המוני יש להגיש באגף רישוי עסקים עד 30 יום לפני מועד האירוע.

לבקשה יש לצרף :

תכנית עסק חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך ותכנית בטיחות ערוכה וחתומה בידי מהנדס בטיחות שהוסמך מטעם רשם המהנדסים.

לתכנית יצורף נספח בטיחות מפורט שיכלול את כל בעיות הבטיחות ופתרונן בסידורי בטיחות באתר.

מהנדס הבטיחות יידרש בזמן הביקורת שלו באתר להפיק דו"ח בחתימת ידו שיוגש לרשות הרישוי ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח.

במידה ובאירוע יוגש מזון יידרש בעל האירוע להגיש נספח מפורט עפ"י  דרישות משרד הבריאות ובו יפורטו כל סוגי המזון שיימכר באירוע, מקורם, הציוד ומתקני הקירור למזון, תהליך הטיפול במזון ועוד. מבקש הרישיון יקבל מרשות הרישוי הפניות לנותני האישור (משטרת ישראל, משרד הבריאות ושרותי הכבאות), בכדי לתאם עימם ביקור באתר ובכדי לקבל את הדרישות המקצועיות שיידרש למלא.

לפני הגשת בקשה לאירוע המוני, יש לקבל תחילה את אישורו של ממונה רישוי הנדסי באגף רישוי עסקים.