הדרישות הכלולות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל מבקש הרישיון לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. דרישות אלו הינן בנוסף לדרישות הכלולות בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

 

1. כללי

 1. בקשה לרישיון עסק מוגשת למועצה המהווה "רשות רישוי" וההליך מצריך בחינה פרטנית של הבקשה ונסיבותיה וכך מקבלת התייחסויות/אישורים של גורמים מוסמכים שונים מחוץ למועצה (כגון: משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, הועדה המקומית לתכנון ובניה, רשות הכבאות וכיו"ב).
 2. אין באמון במסמך זה כדי לפטור מבקש הרישיון מקיום דרישות כל דין החל עליו, אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך.
 3. מבקש הרישיון בתחומי המועצה האזורית עמק לוד, יעמוד בכל חוקי העזר של המועצה הרלבנטיים לפעילות עסקו.
 4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 5. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד לכל אחד מאותם עיסוקים.
 6. בנוסף לאמור ולמדיניות המועצה על מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בנין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
 7. הדרישות הכלליות המפורטות במסמך זה יחולו על 13 פרטי העיסוק המפורטים בו. הרשות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהדרישות הכלליות במפרטים שיפורסמו בעתיד, ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים, אשר אינם כלולים במפרט זה.

 

2. איכות סביבה

2.1   מז"ח (מכשיר למניעת זרימה חוזרת של מים)

 1. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת  מכשיר מונע זרימת מים), התשנ"ב-1992 (קישור), יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו  מקבל העסק את המים שלו מגורמי המים הרלוונטיים במועצת האזורית עמק לוד, כאמור בתקנות.
 2. מבקש הרישיון יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות. 
 3. מבקש הרישיון יבצע באופן מידי את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.
 4. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו ליחידה סביבתית עמק לוד ומקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.
 5. מדיניות המועצה היא לא לאשר התקנת מתקן "אל חוזר כפול"

2.2.    שפכים

 1. כל העסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים, יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד-2014 (קישור).
 2. קיימות מגבלות תכנוניות מהותיות בהקמת עסקים המייצרים שפכים  תעשייתיים. חובה לבחון היתכנות הקמת עסק מסוג זה באופן מקדמי  ופרטני.
 3. עלויות של הבדיקות הנדרשות בנושא השפכים יחולו על בעל העסק  בהתאם לקבוע בחוק. בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב התשע"ד.

2.3    רעש

 1. מבקש רישיון שיימצא כגורם לרעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו, יחויב בהגשת סקר אקוסטי ובו פתרונות להפחתת הרעש ליחדה לאיכות הסביבה.
 2. מבקש הרישיון יישם את הפתרונות להפחתת הרעש, לאחר שיאושרו  על ידי היחידה לאיכות הסביבה ויוכיח, על ידי דוח מומחה, שאינו גורם יותר רעש בלתי סביר.

2.4     ריח

 1. מבקש רישיון לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים התשכ"א-1961 (קישור).
 2. היה ונמצא שהעסק גורם לריח חזק או בלתי סביר, יחויב מבקש הרישיון להתקין אמצעים למניעת הריח החזק או הבלתי סביר על פי המלצות חוות דעת מקצועית שהוכנה על ידי יועץ מטעם מבקש הרישיון, לאחר שהמלצות האלו אושרו על ידי היחידה לאיכות הסביבה.

 

3. תברואה ופסולת

 1. האחריות ועלות לפינוי פסולת מכל סוג הנוצרת בעסק, מוטלת על מבקש הרישיון.
 2. כל עסק שבו נוצרת פסולת, יידרש להפריד את הפסולת בהתאם לדרישות היח' הסביבתית של המועצה בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. לחילופין ועד שיגובשו דרישות היח' הסביבתית יש לפעול כדלהלן:
  1. פסולת אורגנית – שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית ללא  אריזות, כגון: פירות, ירקות, מוצרי חלב ומאפים.
  2. פסולת אריזות – חפץ וכל חומר המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבלו למוצא או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011.
  3. פסולת יבשה – מרכיבי פסולת בעל תכולת רטיבות נמוכה, למעט פסולת אריזות.
 3. מכלים ייעודים לאגירת כל אחד מסוגי הפסולת שלעיל, שהמועצה תקבע את הצורך בהפרדתם עד לפנוי מהעסק, ירכשו על ידי ועל חשבון מבקש הרישיון ויוצבו בשטח העסק בלבד.
 4. מבקש הרישיון ישמור על תקינותם וניקיונם של המכלים האמורים לעיל ושל סביבתם, וינקוט אמצעים סבירים לבל יגרמו מטרד או מפגע סביבתי או תברואי.
 5. מבקש הרישיון יפנה את הפסולת שבמכלים הייעודיים המוזכרים בסעיף 3.3 באמצעות קבלנים מורשים לסוג הפסולת הרלבנטית (שהם גם בעלי רישיון עסק), לאתרים מאושרים על פי חוק, על חשבונו, בתדירות כזו שתמנע גלישת פסולת   מהפח לסביבה.
 6. פסולת נייר, זכוכית, ו/או כל זרם אחר שהוא בר מחזור, יפונו על ידי מבקש הרישיון  לפחים ייעודיים שיוצבו על ידי הרשות.
 7. מבקש הרישיון במושבים, לא יזרוק פסולת הנוצרת בעסק, למכלי פסולת המוצבים במרכזי המיחזור היישוביים ויפנה את הפסולת המופרדת שברשותו באמצעות קבלן מורשה לאתר מוסדר.
 8. מבקש הרישיון יעביר לאגף המוניציפלי במועצה, אישור התקשרות עם קבלן מורשה  (בעל רישיון עסק) לפינוי כל אחד מזרמי הפסולת הנוצרים בעסקו ואת אישורי קליטת  הפסולת באתר מוסדר ומאושר. התקשרות זו תיבדק על ידי היועץ המשפטי.
 9. בנוסף יעביר מבקש הרישיון לאגף המוניציפלי במועצה, בתחילת כל שנה ולא יאוחר  מה- 31 לינואר, דוח שנתי בדבר כמויות, סוגי הפסולת והיעדים אליהם הועבר כל סוג פסולת, במהלך השנה הקודמת.

 

4. דרישות הווטרינר הרשותי

הגדרות בפרק זה –

בשר – בשר, עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון,

או מעובד בדרך כלשהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.

 1. מבקש הרישיון לא יקבל בשר מחוץ לתחום המועצה אלה עם כן עבר בדיקות משנה באחת מתחנות האזוריות השייכות לאזור 10 וקיבל חותמת "נבדק והותר" ע"ג תעודת  המשלוח הווטרינרית.
 2. תעודות או העתקיהן יישמרו בעסק למשך 3 חודשים ויוצגו לביקורת על פי דרישה.
 3. מבקש הרישיון יציג תעודת משלוח ווטרינרית, חתומה על ידי הווטרינר של העסק ממנו נקנה הבשר, לגבי בשר שנקנה בתחומי המועצה.
 4. בשר בשלבי עיבוד והכנה שונים יאוחסן בנפרד מבשר גולמי, בטמפרטורה של עד 4 מעלות, עד להגשתו ובכל מקרה יוגש באותו יום בלבד.
 5. בשר גולמי יסומן בתאריך הייצור ובתאריך התפוגה כפי שסומן על ידי היצרן.
 6. על כל מוצר בשר בשלב עיבוד או הכנה כל שהוא תודבק תווית ועליה תאריך תחילת הכנה ועיבוד הבשר.
 7. במקרה של טחינת בשר בעסק, כל סוג בשר ייטחן במטחנה נפרדת. מכירת בשר טחון תתבצע לעיני הלקוח בלבד.
 8. מבקש הרישיון ירכוש אך ורק ביצים מסומנות ו מאושרות. מבקש הרישיון ישמור לביקורת העתק מרישיון העסק של ספק ביצים שלו.
 9. ביצים יאוחסנו בטמפרטורה של תעלה על 20 מעלות.

 

שיובהר כי דרישות אלו אינן מהוות תחליף לדרישות החוק.

 

5. התנהלות כללית של עסקים

 1. שילוט - לשילוט יש צורך בהיתר בניה לפי חוק תו"ב למעט מה שהחוק פטר, בשלב זה טרם נחקק חוק עזר וככל שיאושרו חוקי עזר למועצה מודעות ושלטים התשס"ב-2002 יחולו על מבקש הרישיון.
  1. מבקש רישיון יעמוד בכל האמור בחוק עזר עמק לוד (מודעות ושלטים) התשס"ב -2002
  2. כללים בכל הקשור לשילוט ייקבעו על פי האמור בחוק העזר האמור לרבות אך לא רק :
   1.  מבקש הרישיון יציג, לא יתקין ולא יפרסם מודעה או שלט ולא ירשה למי שפועל מטעמו לפרסמם ולא יגרום לפרסומם אלה לפי רישיון שניתן כדין מאד ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון, ולאחר ששילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת לחוק העזר.
   2. לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד, אלה אם כן התיר ראש המועצה הצגת שלט נוסף לעסק.
   3. שלט של עסק יוצג בחזית מבנה שבו מתנהל העסק בלבד, אלא אם כן התיר ראש המועצה .
   4. אורכו המרבי של שלט לא יעלה על אורך החזית של בית העסק.
   5. לא יציג אדם שלט, אלה אם כן הוא כתוב בעברית, ואם הוא כתוב   גם בשפה נוספת, ייתוסף לו תרגום עברית.
 2. הוצאת שולחנות וכסאות וחפצים אחרים וסגירת חורף ככל שיחוקק חוק העזר למניעת מפגעים ושמירת סדר וניקיון על מבקש הרישיון יהיה לעמוד בדרישות אלו.
  1. שעות הפתיחה והסגירה של עסק ייקבעו בהתאם לדרישות אגף מוניציפלי וככל שיחוקק חוק עזר בעתיד.
  2. פריקת סחורה תתבצע באופן שלא תהווה מטרד סביבתי או תחבורתי לציבור ולעסקים שכנים.