הוועדה היא המסגרת שבה ממקדת המועצה את עבודתה. זהו למעשה הפורום הציבורי-מקצועי של הרשות המקומית: הזירה שבה נפגשים נבחרי הציבור יחד עם חברי ההנהלה והדרגים המקצועיים הבכירים ברשות ושומעים את המומחים והיועצים השונים - וכולם ביחד מטכסים עצה עם נציגים הנוגעים בעניין.

 

במועצה מספר ועדות:

 

 • ועדת הנהלה.
 • ועדת חינוך.
 • ועדת תרבות, נוער וספורט.
 • ועדת איכות הסביבה.
 • ועדת ביטחון.
 • ועדת מכרזים.
 • ועדת הנחות.
 • ועדת ביקורת.
 • ועדת מל"ח.
 • ועדת ערר בענייני ארנונה.
 • ועדה חקלאית. 

 

יכולתה של המועצה לעבוד באמצעות ועדות היא מגורמי הצלחתה, אף שבדרך כלל המועצה היא הגוף היחיד המוסמך לאשר החלטות. פקודת העיריות וצווי המועצות קובעים במפורש שכל ועדה רשאית להסדיר בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, תוך תשומת לב להחלטות המועצה ולהוראות החוק.