המועצה היא "בית הנבחרים" המקומי, כלומר: המוסד העליון של הרשות המקומית או היישוב. זהו הגוף אשר מוסמך יותר מכל גורם מקומי אחר לקבוע את תנאי החיים במקום ולהשפיע על איכותם.

מועצה אזורית פועלת מכוחה של פקודת המועצות המקומיות ועל פיה פירסם שר הפנים את צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). שיטת העבודה של מועצה אזורית היא שיטה דו-רובדית (מועצה אזורית וועד מקומי).

על מנת לאפשר לוועד המקומי לפעול, חייבת המועצה לאשר האצלת סמכויות לכל ועד מקומי. ועד זה רשאי לפעול אך ורק בתחומים שבהם הוענקו לו סמכויות.

על המועצה לדון במעשיה ובכוונותיה של הנהלת הרשות, להתבונן במדיניות שראש המועצה מבקש להתוות ולחוות את דעתה, להחליט בעניין המינויים הבכירים של הרשות ולבחון את התוכניות ואת התקציבים.

המועצה היא לרוב הגוף היחיד המוסמך לקבל החלטות, אך חלק לא מבוטל מפעילותה מתבצע באמצעות הוועדות השונות שהיא ממנה.

(מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד הפנים - האגף למינהל מוניציפאלי).

 

תפקידי מליאת המועצה

  • בחירה ומינוי חברים בוועדות
  • האצלת סמכויות ותפקידים של ראש הרשות
  • אישור צו מיסים של המועצה
  • אישור תקציבי המועצה והוועדים המקומיים
  • קבלתם לעבודה או פיטורין של עובדים סטאטוטוריים (מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, מהנדס ומנהל מחלקת חינוך)
  • קביעת עקרונות מדיניותה של הרשות, תוכנית העבודה שלה וענייניה הכספיים
  • ניהול מקרקעי הרשות
  • הקמת תאגידים עירוניים  

להרכב מליאת המועצה האזורית שדות דן לחצו כאן