כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות למועצה אזורית עמק לוד.
אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עמק לוד ו/או על כל תאגיד מקומי ו/או על כל גוף אחר הקשור לעמק לוד חובה איזו שהיא כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
מועצה אזורית עמק לוד ו/או הועדה המקומית לתכנון ולבניה ו/או תאגידים עירוניים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לעמק לוד אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת הדין, ההסכם ,מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי המועצה ו/או בתיקים המצויים במשרדי מועצה אזורית עמק לוד ו/או אצל הגופים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.