(מיום 19.4.20)

תוספת שנייה

(תקנה 5(ב)(2א)(א)(1א)ו-(א1))

התחייבות בדבר ישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות, התש"ף - 2020

פרטי בעל העסק/ מחזיק בעסק

 

1. אני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה 5(ב)(2א)(א) / בתקנה 5(ב)(2א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף – 2020. לחצו כאן לקובץ התקנות

2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או בעסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.

3. ולראיה באתי על החתום

Browser not supported