הבהרות מקדמיות

להלן יצוינו הבהרות מקדמיות אשר מטרתן להסביר למתעניין בקבלת רישיון עסק, היבטים

מהותיים וחשובים שעליו לדעת או לבחון באופן מקדמי -  

 

כללי

 1. בקשה לרישיון עסק מוגשת למועצה המהווה "רשות רישוי" וההליך מצריך בחינה פרטנית של הבקשה ונסיבותיה וכן קבלת התייחסויות /אישורים של גורמים מוסמכים שונים מחוץ למעוצה (כגון: משרד הבריאות, משרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, הועדה לתכנון ובניה והרשות לכבאות אש וכיו"ב).
 2. אין באמון במסמך זה כדי לפטור בעל עסק/מבקש רישיון עסק מהקיום של דרישות כל הוראות הדין הרלבנטיות והוראות המפרטים האחידים הרלבנטיים, אף אם אלו אינם נכללים במסמך זה.
 3. בעל עסק בתחומי המועצה, מחויב לעמוד בכל דרישות הרואות חוקי העזר של המועצה, הרלבנטיות לפעילות עסקו.
 4. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013, כגון: מזנון, קיוסק, תחנת תדלוק וכדומה, יחולו עליהם גם התנאים הספציפיים לעסקים מסוגם.
 5. אין באמור במסמך זה כד לפטור את המבקש רישיון עסק, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. מסמך זה אינו מהווה מסמך תנאים ספציפיים לבקשה ספציפית לרישיון עסק. יובהר כי כל מי שמנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון, עובר על החוק ועלול להיות צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
   
 6. קיום דיני התכנון והבניה

  1. מבוא
    

   1. בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה"), בתקנות ובצווים שהוצאו/ ייצאו מכוחו נקבעות גם הוראות שונות בנוגע לבינוי ו/או לציוד ו/או למתקנים הנדרשים לפי סוגי המבנים השונים.
   2. הוראות תכנוניות אלו, נקבעות בעיקרן במסגרת תוכניות שאושרו לפי דיני התכנון והבניה (כגון: תכנית מתאר ארצית, תכנית מתאר מחוזית, תכנית מתאר מקומית, תכנית מפורטת וכיו"ב).
   3. מכח דיני התכנון והבניה, נקבעות ההוראות התכנוניות החלות והמחייבות ביחס לכל מתחם/שטח – בנוגע לייעוד התכנוני ולאפשרויות השימוש באותו מתחם.
   4. הגורם המקומי המוסמך בנוגע לתכנון ובניה הינו הועדה המקומית לתכנון ובניה, המהווה לעניין זה גוף נפרד מרשות הרישוי והמועצה.
   5. בהתאם להוראות סעיף 1 (א) לחוק הרישוי, אחת ממטרות החוק הרישוי הינו להבטיח את קיום דיני התכנון והבניה.
     
  2. התאמה לדיני התכנון והבניה
    

   1. בהתאם לאמור לעיל ולהוראות הדין – הכלל והעיקרון הבסיסי והמקדמי בהקשר זה הינו שהעסק הרלבנטי (מבנה/קרקע)יהיה בהתאמה לדיני התכנון והבניה. התאמה נדרשת זו הינה, הן ברמת הייעוד והשימוש האפשרי והן ברמת שרישוי הבניה, דהיינו קיומם של היתר בניה מתאים ואישור לחיבור המבנה לתשתיות ("טופס "4).
   2. הגורם המוסמך והאמון על בחינת נושא זה הינו כאמור הועדה המקומית לתכנון ובניה, אשר התייחסותה לבקשה לרישיון עסק מהווה חלק חשוב ומקדמי בתהליך בחינת הבקשה.
     
  3. שימוש חורג

   1. שימוש חורג בנכס הינו שימוש שאינו תואם את הוראות התכנית החלה או אינו תואם את היתר הבניה שניתן למבנה.
   2. שימוש חורג מחייב קבלת היתר לשימוש חורג מהוועדה המקומית לתכנון ובניה וזאת בהליך של בקשה לשימוש חורג המוגשת לוועדה המקומית.
   3. מובהר כי ההחלטה בדבר אישור או דחיית בקשה לשימוש חורג מצויה בשיקול דעתה של הועדה המקומית ולפעמים אף בידי מוסדות תכנון נוספים וכן כי לא ניתן לאשר שימוש חורג המהווה סטייה ניכרת.
     
  4. מבנים ישנים ללא היתר

   מבנה ישן שאין לו היתר בניה בהתאם למדיניות האכיפה של הוועדה המקומית אין כוונה לנקוט בהליך משפטי. נוצרת אפשרות והיתכנות להוציא רישיון עסק בהתאם לתנאים ולדרישות החוק.

   1. תנאי מקדמי: המצאה בהתאם לצורך של מהנדס קונסטרוקטור, אשר יאשר יציבות המבנה והאם נידרש חיזוקים למבנה.
   2. אישור מהנדס בטיחות אשר סייר במבנה והוציא דו"ח מסודר המאשר כי סידורי הבטיחות קיימים וכי אין סכנה למשתמשים במבנה.
     
  5. הוצאת רישיון עסק למבנה אשר לגביו החלו בהליכי רישוי במסגרת תו"ב
    

   1. התחלת הליכי רישוי לפני החלטת ועדה – לא יינתן רישיון עסק זמני למעט מקרים חריגים ביותר אשר יאושרו ע"י היועץ המשפטי. לאחר החלטה לאשר בכפוף לעמידה בתנאים הנדרשים לרישיון עסק בהתאם לחוק ובכפוף לעמידה בתנאים
   2. לאחר החלטה לאשר בכפוף לעמידה בתנאים לרישיון עסק בהתאם לחוק חובה לקבל אישור מהנדס בטיחות אשר מאשר את סידורי הבטיחות בעסק ובמידת הצורך הצהרה של מהנדס לגבי יציבות המבנה.
     
  6. חובת קבלת מידע תכנוני

   הכרחי כי כל מגיש בקשה לרישיון עסק ידע ויבחן באופן מקדמי את הייעוד התכנוני של המתחם/נכס שלגביו הוא מעונין לבקש רישיון עסק.

   1. בדיקה מקדמית של הייעוד התכנוני באופן עצמאי, מסירת מסמך תכנוני כולל צילום מהוראות התב"ע ואישור מח' תכנון של הועדה.
   2. קבלת מידע תכנוני חתום מהועדה המקומית בהתאם לחוק בכפוף לתשלום אגרה הכפופה בחוק.
    הערה: תוקף מידע תכנוני עדכני עד 12 חודשים.
     
  7. מניעת מטרדים, הפרעות ומפגעים
    

   1. מעבר לכל התנאים והדרישות החוקיים והפורמליים, לרשות הרישוי (וכן לנותני האישור), קיים שיקול דעת ביחס להחלטה בדבר מתן רישיון העסק או סירוב למתן רישיון העסק.
   2. המועצה, הגם שברצונה לקדם ולעודד הקמת עסקים בתחומה, אינה מעוניינת בקיומם של עסקים אשר ניהולם והפעלתם תהיה כרוכה בקיומם של מטרדים, הפרעות ומפגעים לתושבים לעסקים אחרים או לכלל הציבור או תהווה סכנה מהותית לבריאות הציבור.
   3. על כל מבקש רישיון עסק לעסק אשר יש לו התכנות לגרימת מטרדים, הפרעות, מפגעים, סכנה בריאותית וכיו"ב – להיות מודע מלכתחילה למדיניות זו ולכלכל את צעדיו בהתאם. בעל עסק מעין זה אשר לדעתו ניתן למנוע מטרדים, הפרעות או מפגעים מעסקו או לצמצם אותם באופן מהותי ומשמעותי – להציג זאת באופן מפורט וברור במסגרת הבקשה לרישיון העסק. במקרים מתאימים, רשות הרישוי תדרוש ממבקש הבקשה קבלת חוות דעת מקצועית של גורם מקצועי בנושאים אלו.
   4. רצוי ומומלץ כי מבקש בקשה לרישיון עסק לעסק שיש לו פוטנציאל לגרימת מטרדים/הפרעות/מפגים וכיו"ב יתייעץ באופן מקדמי עם גורם מקצועי בתחום זה.

    ​מדיניות המועצה לא לאשר רישיונות עסק אשר קיימים בהם מטרדים, הפרעות ומפגעים לכלל הציבור או אשר מהווים סכנה לבריאות הציבור. במקרים חריגים קיים שיקול דעת למועצה בדבר החלטה למתן רישיון עסק בכפוף להמצאת חוות דעת מקצועית של גורם מקצועי אשר תימצא ע"י מבקש הרישיון.