מהי תכנית מתאר כוללנית?

תכנית מתאר כוללנית מגדירה את מדיניות התכנון הכוללת של הרשות ל25 השנים הבאות ובמקביל מהווה בסיס לתכנון מפורט הנגזר ממנה. לאחר אישורה במוסדות התכנון, תהיה רשאית הוועדה המקומית לקדם ולאשר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות ליישובי המועצה, התואמות את תכנית המתאר.

מטרת העל של התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב והצביון הכפרי תוך הבטחת איכות חיים בראייה עתידית של פיתוח בר- קיימא.